Natterman Natterman Noscasan 15 mg Tabletten 20ST

€6,99
Op voorraad (99 Producten)
1 dag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Artikelcode
EAN 8713304949167
Informatie

Natterman Noscasan tablettenNOSCASAN TABLETTEN Bij prikkelhoest of droge hoest. De tabletten onderdrukken de hoestprikkel bij prikkelhoest of droge hoest. Noscasan 20 omhulde tabletten bevat de werkzame stof noscapine. Ze zijn makkelijk mee te nemen voor onderweg.Noscasan tabletten Gebruik – Kinderen jonger dan 6 jaar: alleen op voorschrift van de arts;
– Kinderen en adolescenten van 6 – 15 jaar: 3 tot 4 keer per dag 1 omhulde tablet;
– Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen: 3 tot 4 keer per dag 1 of 2 omhulde tablet(ten)*Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Natterman Noscasan 15 mg,
omhulde tabletten
noscapinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft
verteld.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Natterman Noscasan 15 mg, omhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Natterman Noscasan 15 mg, omhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Natterman Noscasan bevat per omhulde tablet 15 mg noscapinehydrochloride. Noscapine onderdrukt de hoestprikkel.
Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.
Natterman Noscasan wordt gebruikt bij prikkelhoest of droge hoest.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan
uw arts te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Noscapine kan het effect versterken van de bloedverdunner warfarin en mogelijk ook van de bloedverdunners
fenprocoumon of acenocoumarol.
Gebruikt u naast Natterman Noscasan 15 mg, omhulde tabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke
schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend.
Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Borstvoeding
Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden,
aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals
deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.
Natterman Noscasan 15 mg, omhulde tabletten bevat sucrose, glucose en lactose
Eén tablet bevat 62,28 mg sucrose, 2,15 mg glucose en 80,71 mg lactosemonohydraat.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Indien u de aanbevolen dosering opvolgt is de maximale dagdosis 249,12 mg sucrose, 8,60 mg glucose en 322,84 mg
lactosemonohydraat. Dit middel is niet geschikt voor mensen met erfelijke fructose intolerantie, lactasestoornis, te hoog
galactose gehalte in het bloed, een glucose/galactose resorptiestoornis syndroom (glucose of galactose wordt dan slecht
in het lichaam opgenomen vanuit de darmen) of een tekort aan sucrase-isomaltase.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
31311
De aanbevolen dosering is
Kinderen jonger dan 6 jaar:
alleen op voorschrift van de arts.
Kinderen en adolescenten van 6 - 15 jaar:
3 tot 4 keer per dag 1 omhulde tablet.
Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen:
3 tot 4 keer per dag 1 of 2 omhulde tablet(ten).
De tijdsduur tussen eventuele meerdere doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen.
Wijze van gebruik
De omhulde tabletten in hun geheel doorslikken, desnoods met wat water.
Niet stukbijten, omdat dan de bittere smaak van het geneesmiddel vrijkomt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Verschijnselen van overdosering zijn o.a. opwinding, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid,
ademhalingsproblemen, versnelde hartslag, stuipen en coma.
Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de
volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis
om een vergeten dosis in te halen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties waaronder ontstoken neusslijmvlies (rhinitis) of oogslijmvlies (conjunctivitis), huiduitslag,
plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk,
vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
Zenuwstelselaandoeningen
Lichte sufheid, duizeligheid
Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid
Op basis van de bekende gegevens kan de frequentie van de hierboven genoemde bijwerkingen niet worden vastgesteld.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen
die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum
Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen
niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is noscapinehydrochloride. Eén omhulde tablet bevat 15 mg noscapinehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, maïszetmeel (gepregelatiniseerd), talk (E553b),
magnesiumstearaat, sucrose, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, colloïdaal siliciumdioxide (E551),
calciumcarbonaat (licht) (E170), carboxymethylcellulose-natrium (E466), polyethyleenglycol 6000, natriumdocusaat,
glucosestroop, polyvidon, cera alba (E901), schellak (E904), carnaubawas (E903), titaandioxide (E171), natriumbenzoaat
(E211), indigokarmijn (E132).
Hoe ziet Natterman Noscasan 15 mg, omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Natterman Noscasan is een witte ronde omhulde tablet.
De tabletten zijn verpakt in blisterverpakking met 20 (2x10) tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en fabrikant
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
In het register ingeschreven onder RVG 120493 = RVG 02256
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2017.
Vertegenwoordiger voor correspondentie en
inlichtingen:
Imgroma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Telefoon: 0900-1011015

Dit is een geneesmiddel:

Wij verkopen geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar.

 

Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »